Warunki użytkowania

Niniejsza strona internetowa jest rozwijana i administrowana przez Rotam CropSciences Limited (zwaną dalej Rotam) w celu zapewnienia ogólnych informacji o Rotam, jego produktach i usługach. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania, zmieniania i modyfikowania treści i funkcjonalności tej witryny w jakikolwiek sposób lub do ograniczania dostępu do tej witryny lub do zaprzestania tej witryny w dowolnym momencie z dowolnego powodu bez uprzedniego powiadomienia. Rotam nie ponosi żadnej odpowiedzialności za możliwe konsekwencje takich zmian.

 

Akceptacja

Twój dostęp do tej witryny i korzystanie z niej podlega następującym warunkom. Uzyskując dostęp do tej witryny i korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków. Proszę nie uzyskiwać dostępu, używać ani pobierać materiałów z tej witryny, chyba że zgadzasz się z tymi warunkami

 

Znaki handlowe i prawa autorskie

Wszystkie znaki handlowe, hasła, logo, projekty i prawa autorskie na tej stronie są własnością Rotam. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie tych znaków handlowych lub innych materiałów jest wyraźnie zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich, prawa znaków towarowych lub innych praw własności przemysłowej.

 

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Ta strona internetowa jest udostępniana „TAK JAK JEST”, bez jakichkolwiek gwarancji. Rotam i jej podmioty stowarzyszone zrzekają się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych w związku z witryną, w tym, między innymi, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw osób trzecich. Rotam zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub karne, powstałe w związku z witryną lub z nią związane, w tym między innymi korzystanie z tej witryny lub niezdolność do pracy korzystać z witryny, nawet jeśli wcześniej Rotam został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Rotam nie oświadcza ani nie gwarantuje, że zawartość tej witryny jest wolna od wirusów, robaków lub innego kodu, który może wykazywać właściwości zanieczyszczające lub niszczące.

 

Ograniczenia odpowiedzialności

Mimo że Rotam podał i nadal będzie dostarczać dokładne i aktualne informacje, informacje publikowane na tej stronie mogą być niekompletne lub nieaktualne i mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Rotam nie gwarantuje dokładności ani aktualności materiałów. Rotam nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani przeoczeń w materiałach dostarczonych przez Rotam lub osoby trzecie. Informacje na tej stronie służą wyłącznie prezentacji firmy Rotam oraz jej produktów i usług. Dlatego zalecamy sprawdzenie wszelkich informacji uzyskanych z tej witryny przed użyciem ich w jakiejkolwiek formie. Jeśli potrzebujesz porady lub instrukcji dotyczących naszych produktów lub usług, skontaktuj się z nami bezpośrednio. Użytkownicy tej strony oświadczają, że zgadzają się na dostęp do strony i jej zawartości na własne ryzyko. Ani Rotam, ani osoby trzecie zaangażowane w pisanie, produkcję lub przesyłanie tej strony internetowej nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za szkody lub obrażenia wynikające z dostępu lub niemożności dostępu lub korzystania lub niemożności korzystania z tej strony internetowej lub z faktu, że masz opierał się na informacjach podanych na tej stronie.

 

Link do innych stron internetowych

Ta strona zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich. Te hiperłącza są podane wyłącznie w celach informacyjnych i dla wygody. Rotam nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość lub dostępność. Dostęp do tych stron i korzystanie z nich wyłącznie na własne ryzyko.

 

Produkty i usługi na całym świecie

Ta strona jest przeznaczona do użytku międzynarodowego. Jednak Rotam nie gwarantuje, że dane tej witryny są poprawne we wszystkich krajach. Rotam może dostarczać produkty i usługi w różnych opakowaniach i warunkach w zależności od kraju.

 

Twoje informacje dostarczone

Z wyjątkiem danych, które są już objęte naszą Polityką prywatności, wszelka komunikacja, dane lub informacje, które otrzymujemy od ciebie ze strony internetowej, będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Rotam jest uprawniony do korzystania z tych informacji, w tym pomysłów, wynalazków i koncepcji w dowolnym celu, w tym, ale nie wyłącznie, w zakresie rozwoju, reprodukcji, produkcji i / lub marketingu produktów lub usług oraz udostępniania ich stronom trzecim bez żadnych ograniczeń.